DaytonLGBTCenter.org.

24 N. Jefferson ST, STE 200 Dayton, OH 45402 og # 8211; Oppdraget til Greater Dayton LGBT Center er «a bidra til a skape programmer som forbedrer livet til seksuelle minoriteter i Dayton og Miami Valley.»

Om oss.

Stort medlem: Mariah Rivera, MSW.

Stort medlem: Jessica Penwell-Barnett, Ph.D.

Stort medlem: Chuck Duritsch.

Styrets moter holdes den forste onsdag i hver maned klokka 18:30. Vare moter er apne for publikum, sa v r sa snill a bli med oss!

Adresse: Postboks 1203, Dayton, OH 45401-1203.

vart BBB-sertifikat.

GREATER DAYTON LGBT CENTER, INC.

(DBA Greater Dayton LGBT Center) ARTIKKEL I – Navn og misjon.

A gi konsultasjon og oppl ringstjenester til andre HBT-organisasjoner og enheter og til samfunnet generelt om seksuelle minoriteter og bekymringene til homofile, lesbiske, bi-seksuelle og transseksuelle samfunnet. Den foregaende vil tjene som eksempler pa tjenestene som tilbys til LGBT-fellesskapet av Greater Dayton LGBT-senter, men trenger ikke a v re begrenset til disse formalene. For a etablere programmering har offiserene i organisasjonen ansvaret for a sikre at bestemte programmer oppfyller retningslinjene for de formal som er skissert heri. Organisasjonens offiserer skal underrette medlemskapet om enhver endring i formalet med ratifikasjon i henhold til prosedyrene for endring av vedtekter. ARTIKKEL III – Medlemskap.

Personer og bedrifter som leverer varer og tjenester til Senteret. Personer og firmaer fra hvilke senteret leier eiendom og utstyr. Personer og firmaer som Senteret handler med eller planlegger a handtere i forbindelse med gave, kjop eller salg av fast eiendom, verdipapirer eller annen eiendom. Konkurrerende eller tilhorighetsorganisasjoner. Donorer og andre som stotter Senteret. Byraer, organisasjoner. og foreninger som pavirker driften av senterets familiemedlemmer, venner og andre ansatte.

A eie aksjer eller holde gjeld eller andre propriet re interesser i noen tredjepart som handler med Senteret. Holdingkontor, servering i styret, deltakelse i ledelsen, eller ellers ansatt (eller tidligere ansatt) med tredjepart som handler med Senteret. Mottatt godtgjorelse for tjenester i forbindelse med individuelle transaksjoner som involverer senteret Bruk av sentertid, personell, utstyr, forsyninger eller god vilje for annet enn Senter-godkjente aktiviteter, programmer og formal. Motta personlige gaver eller lan fra tredjeparter som handler eller konkurrerer med senteret. Kvittering av en gave er ikke godkjent unntatt gaver med en verdi under $ 50, som ikke kunne nektes uten diskurs. Ingen personlig gave av penger bor aldri bli akseptert.

Personen med interessekonflikten er unntatt fra diskusjonen og godkjenningen av slik transaksjon; Et konkurransedyktig bud eller tilsvarende verdivurdering eksisterer; og [styret eller en behorig sammensatt komite av den] har bestemt at transaksjonen er i beste interesse for organisasjonen.

Seksjon 1: Senteret deler ikke informasjon om sine medlemmer, abonnenter eller tilknyttede selskaper med noen person eller enhet utenfor Senteret uten skriftlig forhandsgodkjenning. Dette samtykket kan gis pa medlemsskjemaer som onsket.

ARTIKKEL 8: Offentlig registrering / Senterets opplysninger.

Seksjon 1: Senteret skal opprettholde et nettsted pa www.daytonlgbtcenter.org som legger inn gjeldende IRS Tax Documentation (990); Stat & amp; Federal Tax ID er; Den nav rende arsrapporten; og eventuelle andre hendelses- og kommunikasjonsinformasjon som styret trenger.

Staende regler er opprettet, vedlikeholdt og endret etter behov som reflektert av virksomhetens art fastsatt av styrets ledere. Endringer i de staende reglene gjores ved en enkel flertall av styrets styremedlemmer.

REGEL 1: Ingen alkohol skal forbrukes av offiserer under styremoter.

REGEL 2: Valgte offiserer forventes a delta i alle styrets moter, med mindre det er utelatt for presidenten forut for motet. Eventuelle offiserrapporter skal fremlegges for frav r og styremote.

REGEL 3: I noen kalenderar skal offiserer ikke ga glipp av mer enn fire (4) moter unnskyldt. Hver offiser er ansvarlig for sin egen tilstedev relse ved eget samtykke ved a v re pa styret. Dersom en offiser savner mer enn fire (4) unnskyldte moter, anses de a v re fjernet fra styret uten ytterligere tiltak fra styret. Enhver fjernet offiser skal da erstattes av en avtale fra presidenten etter behov til neste valg i host.

REGEL 4: Offiserer som ikke kan delta fysisk pa styremoter kan ringe til en annen offiser som fysisk deltar via mobiltelefon for a drive virksomhet pa hoyttalertelefon.

REGEL 5: Alle offiserer ma personlig betale for alle billetter, mat & amp; drikke, etc. for alle senterfunksjoner. Offiserer skal ikke kjope tomater, 50/50 billetter, etc. som kan v re til nytte for dem personlig. De kan imidlertid kjope dem for en annen ikke-offiser eller venn. Det anbefales at offiserer bare donerer til Senteret istedenfor tomter, etc. for a vise gjennomsiktighet i samfunnet.

REGEL 6: Styret skal gjennomfore moter ved hjelp av Roberts ordrebekreftelse som retningslinje.

REGEL 7: Vise presidenten skal drive virksomhet i stedet for presidenten i presidentens frav r. Videre skal visepresidenten v re ansvarlig for a danne en valgkomite for a finne potensielle offiserer til a fylle ledige styreplasser for valget.

REGEL 8: President, kasserer, assisterende kasserer og sekret r skal v re fiduciary signers pa alle kontoer holdt av Senteret.

REGEL 9: Eventuelle kjop, regninger mv over fem hundre dollar ($ 500) skal kreve to (2) autoriserte signaturer etter en flertalls stemme til fordel for styremedlemmer.

REGEL 10: Senteret skal ikke v re ansvarlig for oppbevaring av noen personlige eiendeler pa ethvert mote, arrangement eller fundraiser holdt eller sponset av Senteret.

REGEL 11: Senteret og offiserene som representerer Senteret, skal ikke godta foresporsler, signere petisjoner eller pa noen mate fremme noen politiske personer eller politiske dagsordener i Senterets navn. (Tilfredsstiller IRS regler for 501 (c) 3 Non Profit Organisasjoner)

REGEL 12: Et » resmedlemskap» (ikke-betalende) kan gis etter skjonn av offiserene med en enkel majoritetsstemme. Et » resmedlem» skal ikke velges eller tjene i styret.

REGEL 13: Alle medlemsavgift skyldes 1. januar hvert ar og utloper 31. desember samme ar. Dues uttalelser / paminnelser vil bli sendt ut i november til alle nav rende medlemmer. Nye medlemmer som inngar i et kalenderar, vil bli vurdert for det forste aret.

REGEL 14: Nye medlemmer skal motta ID-kort et velkomstbrev; ressursguide og nav rende nyhetsbrev etter at de har blitt postet. Fornyelse av medlemmer vil ogsa motta et bekreftelsesbrev for fornyelse hvert ar.