KuiperCompagnons RO.

Bliv pa det hoyeste av det reilen og seilen innenfor den fysiske ordningen.

Invordering leges ved verjaarde destinasjonsplaner etter 1 juli 2013 mulig.

De wetgever har ved opprettelsen av lov om romlig ordening (videre: «Wro») en sanksjon opgenomen for kommuner som ikke har revidert deres destinasjonsplaner, ikke forlenget for tiden eller ikke i god tid en forvaltningsordning har fastslatt. Denne sanksjonen inneb rer: Det kan ikke innkreves av rettigheter knyttet til tjenester i forbindelse med bestemmelsesplanen. I praksis blir dette den legessanksjon.

I de lovtekstene er dette som folger med [1]:

Hvis ikke for forlopet av perioden fra ti ar har ikke en ny plan fastsatt eller det har blitt vedtatt en forlengelsesbeslutning, eller en forvaltningsforordning har utelatt seg kompetansen til a innhente rettigheter pa grunn av det tidspunktet av eller pa grunn av den kommunestyrede tjenester dor tilknytning til bestemmelsesplanen.

Et stort stillt sporsmal fra praksis er at denne innsamlingen av de samlede legene for en soknad om en miljotillatelse kommer til a ga ut. Og gjelder den legessanksjon ogsa for omfattende omgivelsesvergunningen for avvikelse fra bestemmelsesplanen?

Vi er av den oppfatning at & # 8211; selv om de wetgever det annet har ment – bare innkjopet av legene for komponentetesting til bestemmelsesplanen blir blokkert. For testing av en soknad til byggforordningen, er det byggbeslutningen og velstandsnota ikke tillatt. Til var mening gjelder ogsa omfattende omgivelsesvergunningen legessanksjon til ikke.

Van Zundert har skrevet en artikkel [2] der det tas opp denne sporsmalet. Han anforer at det ikke bare er knyttet til bestemmelsesplanen i forbindelse med byggingstiltak. De testing av en soknad om miljovern for virksomheten bygger seg selv pa art. 2.10 forste del av de Wet generelle bestemmelser omgivelsesloven (videre: «Wabo») ut til:

het Bouwbesluit; de bouwverordening; het bestemmingsplan; en de welstand.

Bare nar det gjelder kontrollen til den forfulgte destinasjonsplanen, ma det ikke palegges avgifter. De testing til de andre nevnte regelverket faller der ifolge Van Zundert ikke under.

Det vises i den artikelsveide forklaringen til lovforslaget med hensyn til denne artikkel at det ikke er mulig a fa lov til a utfore tillatelser for bygge-, anleggs- eller sloopaktivitet innenfor det aktuelle bestemmelsesplanomradet fra det tidspunkt hvor det er gatt 10 ar. det betyr ikke at det bare handler om legesheffing som er knyttet til destinasjonsplanen. Aldus van Zundert.

Ogsa vi mener at ved en streng forklaring av lovteksten kun innhenting avgjorende saker om kontrollen til bestemmelsesplanen i tilfelle av ikke tidlig revisjon, forlengelse eller en beheersverordening pa bestilling. For de andre aspektene, som for testing pa byggforordningen, er det byggbeslut og velstand ved en streng forklaring av lovteksten innkalling av leges til var mening bare mulig.

Hvis kommunene pa denne maten med innkjopsgodkjenningen skal omga, ma legesforordningen dessuten bli tilpasset. De fleste lovordninger har en pris for a gi en (vanlig) miljolovgivning. For a kunne avgjore arbeidsoppgavene med hensyn til bestemmelsesplanen fra de ovrige oppgaver, skal legemidlet fastsette belopet for kontrollen til bestemmelsesplanen. Hvis det skjer, sa kan de andre legene (i.v. testen pa byggforordningen, byggbeslutningen og velstanden) til var oppfattelse bare bli innhentet.

Vi mener at denne tiln rmingen ogsa gjelder for vanlige miljovilkar for avvik fra bestemmelsesplanen.

Ti tilsyn med prosjektbeslutet har den lovgiver ogsa hatt mening om a ikke kunne gjennomga omleggingsplanen eller fastsettelsen av en forvaltningsforordning. Selv om dette ikke er eksplisitt i loven, ma det ifolge lovens begrunnelse papekes at legessanksjon ogsa gjelder for prosjektbeslutninger og avvikelser.

Den 1. oktober 2010 ble Wabo van kracht. Ved innforingen av Wabo er det prosjektbeslutningen og avgiften erstattet av den utvidede miljotillatelsen og den vanlige forutsetningen for avvik fra bestemmelsesplanen. Siden da eksisterer prosjektbeslutningen som sadan ikke lenger. Den omfattende omgivelsesgodkjenningen inneb rer i tillegg ogsa mer enn prosjektbeslutningen: det blir ikke bare gitt tillatelse til a avvike fra en destinasjonsplan for a bygge og bruke, men det kan ogsa gis tillatelse til kapping, sloping, utgravning, avlastning Flora og faunawet et cetera .

Det er derfor sporsmalet om hvorvidt legitimasjonen fra Wro gjelder for den utvidede miljogaven.

Vaststaat at ved innforing av Wabo er ingen bestemmelse inntatt som regulerer at ingen leger kan innhentes dersom bestemmelsesplanen ikke er oppdatert i tid. Videre mangler i innforingsloven Wabo en bestemmelse hvorav det skulle fremga at legessanksjonen av artikkel 3.1, nr. 4 vil ogsa gjelde pa den utvidede miljotillatelsen.

De Wabo kjenner en legessanksjon ved utvidede omgivelsesvergunningen (artikkel 2.9a Wabo), men det ser pa den tidlige tilgjengeligheten av en gitt lisens pa ruimtelijkeplannen.nl.

Ved denne legessanksjon blir det ogsa snakket om tjenester knyttet til omgivelsene. Ikke av tjenester som er knyttet til en destinasjonsplan.

Kort sagt, vi mener at legessanksjon ved ikke tidlig revurdering av destinasjonsplan ikke gjelder for den utvidede miljotillatelsen, fordi dette ved innforing av Wabo ikke er regulert. Det er fast at Wro ikke gjelder for utvidede omgivelsesvergunningen. I tillegg uttaler de Wabo ogsa legitimasjon for utforte tjenester som er knyttet til en miljotillatelse og ikke av tjenester som er knyttet til et destinasjonsplan. Til slutt ser en omfattende miljolovgivning pa flere aktiviteter enn bare a bygge og bruke i strid med en destinasjonsplan. Det ville ogsa v re sv rt uforholdsmessig, at det for alle de tjenester som er knyttet til en utvidet miljotillatelse, ville ikke kunne innkreves, fordi bestemmelsesplanen ikke ville v re i god tid.

For mer informasjon kan du kontakte Michiel Visser fra KuiperCompagnons.