Slot enigenburg

1. Teknisk felt.

Oppfinnelsen vedrorer et svingbart rammevindue og mer spesielt til en lett installert, innfelt svinglase derfor.

2. Bakgrunn for tidligere kunst.

En svingbar vindusramme tilpasset for montering i en hovedramme av en sash-vinduesenhet er velkjent. Sashvinduet har vanligvis motsatt, vertikalt forlengende foringsskinner for a muliggjore vertikal gjensidig glidebevegelse av sashvinduet i hovedrammen mens det er samvirkt forbundet med foringsskinnene. Sash vinduet har en topp sash, en base og et par stiler samvirke forbundet sammen ved tilstotende ekstremiteter derav for a danne en rektangul r sash ramme. Vanligvis er et par avstandssporingslaser installert pa eller i motsatte ender av topprammen.

Hver av svingelasen omfatter typisk et hus som har en utadgaende apning og en lasebolt anordnet i huset. En fj r anordnet inne i huset forvirrer lasebolten utover gjennom utlopsapningen for a ga i inngrep med foringsskinnene. En kontrollknapp er koblet til lasebolten og strekker seg oppover gjennom en langstrakt apning i husets ovre overflate. Kontrollknappen tillater selektiv innoverbevegelse av lasebolten for a losne lasebolten fra den respektive styreskinnen.

Visse svingelaser har v rt overflatemontert pa topprammen, som vist i US-patent nr. Nr. 4 837 975 og 4 901 475, tilordnet Ashland Products of Chicago, Ill., Som er innehaver av denne patentsoknad. Slike overflatemonterte svinglas har fungert bra, men anses ikke som estetisk tiltalende i visse applikasjoner. I tillegg er det en tendens til de overflatemonterte lasene a mislykkes ved gjentatte kollisjoner med vinduets rammes topp.

Andre svingelaser er montert vesentlig innenfor topprammen. Visse av disse svinglasene, ofte referert til som innfelt svinglaser, er beskrevet i US-patent nr. Nr. 4.553.353; 4.578.903; 4.622.778; og 4,791,756, ogsa tildelt Ashland Products. Selv om disse ogsa har fungert bra med hensyn til estetikk, har de v rt relativt vanskelige a montere og installere.

Ro-Mai Industries, Inc., i Twinsburg, Ohio, har nylig begynt a selge en innfelt pivotlas for innforing i en hul topp sash av et sash-vindu, som vist pa fig. 5. En spalte er utformet i hver av de ytre ender av den hule topprammen. Dreiebryteren har avhengige sidevegger. Siden sideveggene imidlertid er relativt tynne, er det nodvendig med et par bunner 6 for a tilveiebringe en tilstrekkelig stabil overflate for a varme inn en bunn 7. Flammeflikene 8 er anordnet som strekker seg utover fra sidevegger og bakvegg. Dreiebryteren er montert i overste sash ved a skyve den nedover i den respektive overste sokkelplassen til tappene festes fast pa toppskruen. En bump som er anbrakt pa bunnen av svinglasen, reduserer lateral bevegelse av svinglasen. Denne pivotlasen er ogsa vanskelig a montere og har en tendens til a losne fra sokkelen.

Foreliggende oppfinnelse er gitt for a lose disse og andre problemer.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Det er et formal med oppfinnelsen a tilveiebringe en hovedsakelig flushmontert svinglas tilpasset for frigjorbart sikring av et svingbart sashvindu til en hovedramme.

Hovedrammen har motsatt, vertikalt forlengende styreskinner. Rammen har en hul topp ramme, en base og et par hule stiler som er samvirkt forbundet sammen ved tilstotende ekstremiteter derav for a danne en rektangul r rammeramme. Den overste sashen inneholder et par motsatte topplister. Hvert av hodeskuddene danner et par motstaende, langsgaende skinnebaner.

I samsvar med oppfinnelsen omfatter svinglasen et hus som har en utad endeapning. I den foretrukne utforelse er huset et stykke. En lasebolt er anbrakt inne i huset og har en neseparti, typisk avskaret. En fj r forstyrrer lasebolten utover gjennom utlopsapningen for a fa nesepartiet til a gripe inn i en av foringsskinnene. Huset har et deksel med langsgaende kanter og et par sidevegger avhengig av dekselet. Sideveggene er plassert innover i kantene. Hver av sideveggene har en sideveggskinne som samvirker med en respektiv en av husdekkskantene for a danne et langsgaende spor som er innrettet til a samvirke mot et respektivt par av toppskinner. Huset inneholder en avhengig fane for a gripe inn i hver av stilene.

Oppfinnelsen videre forstar en fremgangsmate for fremstilling av et svingbart rammevindu med en svinglas tilpasset for frigjorbart sikring av det svingbare sashvinduet til hovedrammen.

I samsvar med dette aspektet av oppfinnelsen omfatter fremgangsmaten trinnene a tilveiebringe et rammevindu med en hul toppramme, en base og et par hule stiler som er samvirkt forbundet sammen ved tilstotende ekstremiteter derav for a danne en rektangul r rammeramme og danner en par motstaende hodeskar i den overste rammen innover fra hver ende derav. Hodeskuddene kan dannes ved ruting, prepunching eller lignende. Hvert av hodeskuddene har et par motstaende, langsgaende skinnebaner. Fremgangsmaten omfatter videre trinnene a tilveiebringe et par svinglaser. Hver av svingelasen omfatter et hus som har en utadgaende apning, og en lasebolte forspent utover gjennom utlopsapningen. Huset har et deksel med langsgaende kanter og et par sidevegger avhengig av dekselet og plassert innover i kantene. Hver av sideveggene har en sideveggskinne som samvirker med en respektiv en av husdekselkanter for a danne et langsgaende spor. En av svinglasene settes inn i hver av topplissene, slik at den langsgaende sporet samvirker mottar et respektivt par av topplister.

En fane som er avhengig av en base av huset er tilveiebragt, og lasen settes inn inntil de respektive inngrepsorganer har inngatt den respektive en av stilene.

Andre trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil fremga av folgende beskrivelse tatt i forbindelse med den folgende tegning.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGER.

FIG. 1 er et perspektivriss av et dobbelthengig sashvindu som benytter en svingelas ifolge oppfinnelsen;

FIG. 2 er et perspektivriss av svinglasen i fig. 1;

FIG. 3 er et snittriss av svinglasen av F 2 tatt langs linjen 3 – 3 derav, idet svinglasen er vist med lasebolten i den utstrakte stilling;

FIG. 4 er et snittriss av svinglasen i fig. 2 tatt langs linjen 3 – 3 derav, idet svinglasen er vist med lasebolten i tilbaketrukket stilling; og.

FIG. 5 er et snittriss av en tidligere kjent svinglase.

Selv om denne oppfinnelsen er mottakelig for utforelser i mange forskjellige former, er det vist pa tegningene og vil her beskrives i detalj, en foretrukket utforelsesform av oppfinnelsen med den oppfatning at foreliggende beskrivelse skal betraktes som en eksemplifisering av prinsippene for oppfinnelsen og er ikke ment a begrense de brede aspektene av oppfinnelsen til den viste utforelsesform.

En svinglase 10 som er tilpasset for losbar sikring av et svingbart sashvindu 12 til en hovedramme 14, er vist pa fig. 1. Sashvinduet 12 er svingbart montert pa hovedrammen 14 ved hjelp av en svinglaseenhet 15. Dreiebryterenheten 15 er beskrevet mer detaljert i sammenhengende soknad Ser. Nr. 07/770 182 med tittelen «Pivot Corner for a Sash Window», tildelt Ashland Products, erverver til denne soknaden. Spesifikasjonen for samtidig ventet soknad Ser. Nr. 07 / 770,182 er uttrykkelig innlemmet heri.

Som kjent er hovedrammen 14 motsatt, vertikalt utstrekende foringsskinner 16. Rammevinduet 12 har en hul toppskinnebane 20, en basis 22 og et par hule stenger 24, 26, samvirkt forbundet sammen ved tilstotende ekstremiteter derav for a danne en rektangul r rammeramme.

Med henvisning til fig. 2, 3 og 4 omfatter den ovre sokkelskinnen 20 et par motstaende hodeskarer 34 (en vist) som ble dannet som ved a dirigere den hule toppskjotskinnen 20. Alternativt kan hodeskuddene 34 dannes ved a forspente toppen sash rail 20. Hvert av hodeskuddene 34 danner et par motstaende, langsgaende skinnevegger 36, 38.

Pivotlasen 10 er dannet av sterk syntetisk harpiks, sa som nylon. Ved tunge applikasjoner kan 30% glassfylt nylon brukes. Andre materialer kan erstattes.

Dreiebryteren 10 omfatter et hus 42 som har en utadgaende apning 44. Huset 42 er konstruert i ett stykke. Den ene konstruksjonen styrker huset 42 og forenkler montering. En sperrebolt 46 er anbrakt inne i huset 42 og har fortrinnsvis et avfaset neseparti 47 for a tillate svingning av rammevinduet 12. En fj r 48 forspiller lasebolten 46 utad gjennom den utadgaende apning 44 og nesepartiet 47 er tilpasset for inngrep med sin respektive en av styreskinner 16. En basisdel 49 av huset 42 opprettholder fj ren 48 og lasebolten 46 pa plass. Basisdelen 49 strekker seg ikke hele lengden av huset 42, og derved gir en samlingsapning 49a for a tillate montering av svinglasen 10, som er omtalt nedenfor.

Huset 42 har et dekselparti 50 som har motstaende langsgaende kanter 52, 54. Et par sidevegger 56, 58 er avhengig av dekselet 50, og i den foretrukne utforelsesform er de anbrakt innbyrdes av de respektive langsgaende kanter 52, 54. Hver av sideveggene 56, 58 har en sideveggskinne 62 som samvirker med en respektiv en av husdekselens langsgaende kanter 52, 54 for a danne et langsgaende spor 64 innrettet til a samvirke mot hverandre av toppskinnerne 36, 38. Huset 42 innbefatter ogsa en avhengig feste 66 for inngrep med den indre overflaten 68 en respektiv en av stilene 24, 26.

Hver av svinglasene 10 er innfort fra siden inn i en respektiv en av topplissene 34, slik at paret av langsgaende spor 64 samvirker mottar et respektivt par av topplister 36, 38. Dreiebryteren 10 er satt inn i en avstand til den avhengige fane 66 har inngatt den indre overflaten 68 av en respektiv en av stilene 24, 26.

Dekseldelen 50 av huset 42 har en langstrakt apning 70. Lasebolten 46 innbefatter et tverrsnitt 72. En styreknapp 74 har en forste ende 76 sikkert mottatt i spalten 72 og en andre ende 78 som strekker seg vekk fra sporet 72 og utover gjennom den langstrakte apning 70. Kontrollknappen 74 fyller helt spalten 72 for a forhindre avboyning av sperrebolten 46 nar den trykker pa styreknappen 74. Alternativt kan spalten 72 forstorres og kontrollknappen 74 elimineres til tillate en operators finger a trekke inn lasebolten 46 direkte. En laseknapp, slik som beskrevet i tillatelse patentansokning Ser. Nr. 07 / 687.833, kunne ogsa innlemmes, hvis onskelig.

Dreiebryteren er ogsa enkelt formontert ved a sette lasebolten 46 og fj ren 48 pa plass via samlingsapningen 49a. Den forste ende 76 av styreknappen 74 blir sa innfort gjennom den avlange apning 70 og inn i spalten 72.

Det vil forstas at oppfinnelsen kan v re innbefattet i andre spesifikke former uten a avvike fra anden eller sentrale egenskaper derav. De foreliggende eksempler og utforelser skal derfor betraktes pa alle mater som illustrerende og ikke restriktive, og oppfinnelsen skal ikke begrenses til detaljene som er gitt heri.